Tero Lindfors   Englantia ummikolle
Finnish language
Numerot
Huomaa suomen ja englannin ero miljardin ja suurempien lukujen nimissä - englannissa ei käytetä miljardi-nimitystä vaan aletaan billionista, luvut siis ovat pienempiä modernissa englannissa kuin voisi luulla (tuhannen kertoimella miljoonan sijaan) - vanhan englannin billion ja trillion kuten suomessa. Yli sadan suuruisissa luvuissa sanotaan and sataluvun ja alle sadan suuruisen osan välissä.
        
1     one
2     two
3     three
4     four
5     five
6     six
7     seven
8     eight
9     nine
10     ten
11     eleven
12     twelve
13     thirteen
14     fourteen
15     fifteen
16     sixteen
17     seventeen
18     eighteen
19     nineteen
20     twenty
30     thirty
40     fourty
jne.     jne. kuten 11-19 edellä
91     ninetyone
92     ninetytwo
93     ninetythree
jne.     jne.
100     (one / a) hundred
101     hundred and one
102     hundred and two
jne.     jne.
111     (one) hundred and eleven
112     hundred and twelve
jne.     jne.
123     hundred and twenty three
134     hundred and thirty four
jne.     jne.
200     two hundred
300     three hundred
400     four hundred
jne.     jne.
901     nine hundred and one
920     nine hundred and twenty
999     nine hundred and ninety nine
1 000     (one / a) thousand
2 000     two thousand
3 000     three thousand
jne.     jne.
9 001     nine thousand and one
jne.     jne.
9 020     nine thousand and twenty
9021     nine thousand and twenty one
jne.     jne.
9 120     nine thousand one hundred and twenty
9 221     nine thousand two hundred and twenty two
jne.     jne.
10 000     ten thousand
20 300     twenty thousand and three hundred
20 315     twenty thousand three hundred and fifteen
jne.     jne.
100 001     one hundred thousand and one
jne.     jne.
200 040     two hundred thousand and fourty
911 215     nine hundred eleven thousand two hundred and fifteen
jne.     jne.
1 000 000     (one / a) million
1 100 000     one million one hundred thousand
2 000 000     two million
jne.     jne.
900 000 001     nine hundred million and one
900 030 020     nine hundred million thirty thousand and twenty
jne.     jne.
1 000 000 000     (one / a) billion (thousand million)
1 000 000 000 000     trillion (million million) / billion (vanha / suom.)
1 000 000 000 000 000     quadrillion (thousand million million) / million billion
1 000 000 000 000 000 000     quintillion / million million million / trillion (vanha / suom.)
jne.     jne.

Numbers
Note the difference in English and Finnish in names of the numbers of billion and larger - in Finnish biljoona is larger than a thousand million / billion in contemporary English. Finnish follows same rules as old English - times million, not times thousand.
        
1     yksi
2     kaksi
3     kolme
4     neljä
5     viisi
6     kuusi
7     seitsemän
8     kahdeksan
9     yhdeksän
10     kymmenen
11     yksitoista
12     kaksitoista
13     kolmetoista
14     neljätoista
etc.     etc.
20     kaksikymmentä
30     kolmekymmentä
40     neljäkymmentä
etc.     etc.
91     yhdeksänkymmentäyksi
92     yhdeksänkymmentäkaksi
93     yhdeksänkymmentäkolme
etc.     etc.
100     sata
101     satayksi
102     satakaksi
etc.     etc.
111     satayksitoista
112     satakaksitoista
etc.     etc.
123     satakaksikymmentäkolme
134     satakolmekymmentäneljä
etc.     etc.
200     kaksisataa
300     kolmesataa
400     neljäsataa
etc.     etc.
901     yhdeksänsataayksi
920     yhdeksänsataakaksikymmentä
999     yhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän
1 000     tuhat
2 000     kaksituhatta
3 000     kolmetuhatta
etc.     etc.
9 001     yhdeksäntuhattayksi
etc.     etc.
9 020     yhdeksäntuhattakaksikymmentä
9021     yhdeksäntuhattakaksikymmentäyksi
etc.     etc.
9 120     yhdeksäntuhattasatakaksikymmentä
9 221     yhdeksäntuhattakaksisataakaksikymmentäyksi
etc.     etc.
10 000     kymmenentuhatta
20 300     kaksikymmentätuhattakolmesataa
etc.     etc.
100 001     satatuhattayksi
etc.     etc.
200 040     kaksisataatuhattaneljäkymmentä
911 215     yhdeksänsataayksitoistatuhattakaksisataaviisitoista
etc.     etc.
1 000 000     miljoona
1 100 000     miljoonasatatuhatta
2 000 000     kaksimiljoonaa
etc.     etc.
900 000 001     yhdeksänsataamiljoonaayksi
900 000 020     yhdeksänsataamiljoonaakaksikymmentä
etc.     etc.
1 000 000 000     miljardi
1 000 000 000 000     biljoona
1 000 000 000 000 000     tuhat biljoonaa
1 000 000 000 000 000 000     triljoona
1 000 000 000 000 000 000 000 000     kvadriljoona
etc.     etc.

Järjestysnumerot Running numbers
Englannissa tarvitsee taivuttaa vain viimeinen numero kokonaisuudessa.
Note: in Finnish, every number in the whole is inflected.
1.ensimmäinen first1st
2.toinen second2nd
3.kolmas third3rd
4.neljäs fourth4th
5.viides fifth5th
6.kuudes sixth6th
7.seitsemäs seventh7th
8.kahdeksas eighth8th
9.yhdeksäs ninth9th
10.kymmenes tenth10th
11.yhdestoista eleventh11th
12.kahdestoista twelfth12th
13.kolmastoista thirteenth13th
14.neljästoista fourteenth14th
15.viidestoista fifteenth15th
16.kuudestoista sixteenth16th
17.seitsemästoista seventeenth17th
18.kahdeksastoista eighteenth18th
19.yhdeksästoista nineteenth19th
20.kahdeskymmenes twentieth20th
21.kahdeskymmenesensimmäinen twentyfirst21st
22.kahdeskymmenestoinen twentysecond22nd
23.kahdeskymmeneskolmas twentythird23rd
30.kolmaskymmenes thirtieth30th
100.sadas hundreth100th
256.kahdessadasviideskymmeneskuudes two hundred and fifty sixth256th
1 000.tuhannes thousandth1 000th
1 000 000.miljoonas millionth1 000 000th

Englantia ummikolle   Finnish language       Kotisivu   Homepage
Copyright Tero Lindfors - Email
(note spam protection / huomaa roskapostisuoja)